2024 WATERFORD ARTS GRANTS

2024 Waterford Arts Practice Grant applications are open

Waterford Arts Practice Grants include Rural Arts Grants and Specialist Arts Grants (Screenwriter/Producer and Playwright/Producer), as well as Council supported Arts Venue Grants.

Arts Practice grants are a key part of the support from Waterford City and County Council to artists, arts creators and for professional community arts services. This form of support is based on the actions of the Waterford City and County Arts Strategy 2016 – 2022 – “A Shared Vision for Waterford Arts” and follow closely the relevant actions under its three themes:

 • Participation & Access
 • Support for Artists
 • Identity and Place

The Arts Practice grants structure complies with Section 6 of the 2003 Arts Act. These grants are for funding towards arts projects and programmes which are complementary to the following objectives:

 • Stimulating public interest in the Arts
 • Promoting knowledge, appreciation and practice of the arts, or
 • Improving standards in the arts

GUIDELINES

Tá iarratais ar Dheontas Cleachtais Ealaíon Phort Láirge 2024 oscailte

Is éard atá sna Deontais Chleachtais Ealaíon ná eochairchuid den tacaíocht ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí ealaíon agus do sheirbhísí gairmiúla ealaíon pobail. Bunaítear an saghas tacaíochta seo ar ghníomhartha Straitéis Ealaíon Chathair agus Chontae Phort Láirge 2016 – 2022 – “Comhfhís do na hEalaíona i bPort Láirge” agus leanann sé go dlúth na gníomhartha ábhartha faoi na trí théama sa straitéis sin:

 • Rannpháirtíocht agus Rochtain
 • Tacaíocht d’Ealaíontóirí
 • Féiniúlacht agus Áit

Comhlíonann struchtúr na nDeontas Cleachtais Ealaíon Alt 6 den Acht Ealaíon 2003. Tá na deontais seo ar fáil chun maoiniú a sholáthar i gcomhair na dtionscadal agus i gcomhair na gclár atá ag cur leis na cuspóirí seo:

 • Suim an phobail sna hEalaíona a spreagadh
 • Eolas, tuiscint agus cleachtas ar na hEalaíona a chur chun cinn, nó
 • Feabhas a chur ar na caighdeáin sna hEalaíona

TREOIRLINTE

Leave a Reply